Všeobecná pravidla a podmínky pro platby a dary

čl. 1 - Předmluva

Veřejně známá osobnost vystupující pod přezdívkou Karkulák(dále jen „Obdržitel“), která není zapsána v obchodním rejstříku, vystupující pouze pod všeobecnými podmínkami YouTube LLC(https://www.youtube.com/t/terms), poskytuje veřejnosti(dále jen "Dárce") možnost zaslání finančního příspěvku pro zlepšení tvorby Obdržitele (dálen jen "Dar"). Postupy a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

čl. 2 - Vymezení pojmu a dobrovolnost Daru

a) Poslání příspěvku je čistě dobrovolné za účelem podpory tvorby Obdržitele. Zasláním Daru nevzniká žádný vzájemný závazek. Dárce bere na vědomí, že mu zasláním Daru nevznikají žádné další finanční, věcné ani jiné nároky.

b) Vyplněná částka je konečná bez dalších poplatků ze strany plátce. Obdržitel je naopak povinnen zaplatit z této částky poplatky provozovateli Darovacího systému (např. PayPal, Inc., dále jen "Platební brána"), dle jeho aktuálního ceníku a pravidel. Zároveň je Obdržitel povinnen Darovanou částku danit, pokud přesáhne povolené limity, kdy je osvobozen od platby daně, v rámci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

čl. 3 - Účely daru

Dárce zasílá Dar na účely předem určené, je tedy vždy obeznámen s účelem, na který Dar přispívá. Účelem daru je vždy rozvoj a zlepšení tvorby Obdržitele. Konkrétně je vždy vymezen u tlačítka pro Dar, na webových stránkách https://www.karkulak.cz/donate. Obdržitel využije vytěženou částku pouze pro tyto účely předem určené, bude-li to možné. Nebude-li možné tuto podmínku splnit, využije Darované prostředky pro účely nejvíce podobné původním.

čl. 4 - Právo odmítnutí daru

Obdržitel je oprávněn odmítnout dar a to bez udání důvodu. K takovému odmítnutí může dojít také z důvodu překročení limitu, který udává provozovatel Platební brány nebo limitu, který uvádí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

čl. 5 - Právo Dárce na vrácení daru

a) Dárce má právo žádat na vrácení daru. O vrácení daru lze požádat e-mailem na adrese donate@karkulak.cz maximálně do 10 dnů od odeslání daru Obdržiteli. K žádosti o vrácení Daru vždy musí být přiloženo potvrzení transakce ze strany Dárce. Bez tohoto potvrzení nelze Dar vrátit.

b) K vrácení daru dojde maximálně do 30 kalendářních dnů, stejnou cestou, jakou byl dar zaslán Obdržiteli. Další prodlení při vrácení Daru a další detaily se řídí podmínkami dané Platební brány.

c) S vrácením daru Dárci se mohou pojit další náklady (např. poplatky poskytovateli Platevní brány). Pokud takové náklady vzniknou, bude částka při vrácení daru o tyto náklady ponížena.

čl. 5 - Zveřejnění jména dárce a případného vzkazu

a) Dárce má možnost ke každému Daru napsat vzkaz pro Obdržitele. Seznam Dárců, hodnota jejich Daru i se vzkazy Dárců uvádí Obdržitel na webových stránkách https://www.karkulak.cz, případně ve videu. Dárce má před odesláním daru možnost vybrat, jaké údaje budou viditelné. Možné jsou kombinace následujících údajů, v závorce uvedené možnosti: Jméno/přezdívka (Uvést/Skrýt), částka(Uvést/Skrýt), vzkaz(Uvést/Skrýt). Je pouze na Dárci, které možnosti nechá zveřejnit. O případné úpravy uvedení / skrytí údajů po odeslání Daru je také možné na e-mailové adrese donate@karkulak.cz.

b) Obsah zaslaného vzkazu ani jména/přezdívky nesmí být v rozporu se zákony ani dobrými mravy.

Všeobecná pravidla pořádaných soutěží

čl. 1 - Pořadatel Soutěže

Veřejně známá osobnost vystupující pod přezdívkou Karkulák(dále jen „Pořadatel“), která není zapsána v obchodním rejstříku, vystupující pouze pod všeobecnými podmínkami YouTube LLC(https://www.youtube.com/t/terms), s hlavním místem podnikání na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké, pořádá soutěž(dále jen „Soutěž“), jejíž postupy a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

čl. 2 - Doba soutěže

Soutěže probíhají ve vymezených obdobích, uvedených v dané soutěži na webu karkulak.cz v sekci soutěže(dále jen „Doba soutěže“).

čl. 3 - Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba, která disponuje osobní e-mailovou adresu a která se v Době soutěže přihlásí do webové soutěžní aplikace na webu karkulak.cz (dále jen „Soutěžící“). Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, zaměstnanci dodavatele webového a hostingového obsahu a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

čl. 4 - Princip Soutěže

Výběr výherců (dále jen „Výherci“) je založen na principu náhodného vylosování Výherce (dále jen „Slosování“); přímý výběr Výherců je vyloučen. Soutěžící se Registrace smí zúčastnit právě jen jednou, v rámci jedné Soutěže.

čl. 5 - Pravidla Hry

Hra je Soutěžícím dostupná na webu https://karkulak.cz, v sekci "Soutěže". Podmínkou výhry je přihlášení uživatele přes jednu z nabízených služeb přihlášení (Google, Facebook), nemusí resp. může být správné zodpovězení soutěžní otázky, resp. otázek. Podmínkou pro zůčastnění se Soutěže je výběr cen, o které chce Soutěžící soutěžit.

Podmínkou čerpání Výher v podobě elektronického aktivačního klíče je aktivní účet portálu Steam, ve kterému lze Výhru aktivovat.

čl. 6 - Celkové Výhry v rámci Soutěže

Pořadatel sestaví po ukončení každé jednotlivé soutěže celou celé pořadí Soutěžících a Výherců podle vyhraných cen, které ve Hře získali. Toto pořadí Soutěžících Pořadatel zveřejní na webové stránce Soutěže.

čl. 7 - Kontaktování Výherců Soutěže

Výherce, resp. Výherci budou o své Výhře informováni e-mailem, na uvedený osobní e-mailový kontakt, uvedený v registraci a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne ukončení Soutěže. Výhra bude Výherci předána do 3 pracovních dnů ode dne úspěšného kontaktování Výherce Pořadatelem za podmínky, že Výherce splňuje podmínky pro čerpání Výhry dle čl. 3 a 6. těchto Pravidel.

Nepodaří-li se Pořadateli Výherce kontaktovat nejpozději do 30 dní od skončení Doby Soutěže, neposkytne-li Výherce Pořadateli kontaktní údaje pro doručení Výhry nebo nepodaří-li se Výhru Výherci doručit, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele a bude předmětem následnách Soutěží.

čl. 9 - Výherce bere na vědomí

Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

čl. 10 - Neudělení výhry

Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry. V takovém případě nebude výhra udělena ani osobě, která danému Soutěžícímu tímto jednáním k výhře dopomohla, a oba subjekty budou vyřazeny i z následujících soutěží.

čl. 11 - Souhlas Soutěžícího s Pravidly a zpracováním osobních údajů

Účastí ve Hře vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a poskytuje Pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – e-mailové adresy, přezdívky a pro případ, že se stane Výhercem v případě potřeby také jména, příjmení, případně přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci Soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace Soutěže po dobu minimálně 14 dní ode dne ukončení Soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese pořadatele; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné Výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny níže a na stránkách https://karkulak.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů (https://karkulak.cz/subSites/privacyPolicy.php).

čl. 12 - Souhlas Soutěžícího se zveřejněním výsledků Hry

Účastí ve Hře vyjadřuje Soutěžící souhlas se zveřejněním své přezdívky a výhry, kterou ve Hře vyhrál a to na webové stránce Soutěže (https://karkulak.cz/soutez).

čl. 13 - Přezdívka Soutěžícího

Soutěžící je povinen vystupovat v Soutěži pouze pod takovou přezdívkou, která není urážlivá, neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele. Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

čl. 14 - Vyřazení soutěžících

Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

čl. 15 - Odpovědnost pořadatele za technické chyby

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže ani za doručení zprávy o Výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

čl. 16 - Právo pořadatele měnit pravidla

Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na https://karkulak.cz.

čl. 17 - Verze pravidel

Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na https://karkulak.cz.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 21. 3. 2017.